Vedtægter

Vedtægter for Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup sæson 2021 og frem

Formål

§ 1: Foreningens navn er Kørerforeningen SUPER CUP

§ 2: Foreningens formål er at varetage SUPER CUP køreres interesser. Samt at være den store Standardvognsklasse op til 2.500cm3 for tunede biler, med og uden trykladning

§ 3: Som medlem kan optages enhver person, der har dansk licens i DASU og som har interesse i Super Cup klassen. Kun aktive kørere samt bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

§ 4: Kontingentet betales helårlig og skal være indbetalt senest i Oktober kvartal, for den kommende sæson. Kontingentets størrelse er kr. 1500,- og fastsættes på generalforsamlingen. Ved betaling indenfor denne frist, deltager køreren i en lodtrækning, udfærdiget af bestyrelsen. Ved indbetaling efter denne frist, er kontingentet kr 2500,-

Gæstekørere betaler kr.1.000,- pr. løb til dækning af teknisk kontrol m.m..

§ 5: Tilmeldingsgebyr til løb, skal gøres lavest muligt. Der er afsat kr 50,- pr. tilmelding til større pokaler.

Bestyrelse:

§ 6: Foreningen vælger klasserepræsentant, bestyrelse og suppleant på den årlige generalforsamling. Klasserepræsentant og suppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelse består af minimum 4 personer. Klasserepræsentanten behøves ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der som udgangspunkt kun skiftes ud i halvdelen af bestyrelsen hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes fortrinsvis hver løbsweekend og efter behov. Bestyrelsesmøderne er tilgængelige for alle medlemmer af foreningen. Bestyrelsen tegner foreningen og alle aftaler der forpligter foreningen skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, kan bestyrelsen vælge at supplere op med et nyt medlem. Bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleant er kontingentfrie.

§ 7: Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningen tegnes af formanden & kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Regnskab:

§ 8: Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar – 31. december – der fremlægges en saldobalance ved generalforsamlingen.

Eksklusion:

§ 9: Bestyrelsen kan indstille et medlem, som efter deres mening modarbejder, eller på anden måde skader foreningens formål, til eksklusion. Eksklusion skal vedtages af generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis et medlem er i restance, kan man uden yderligere varsel ekskluderes.

Generalforsamling

§ 10: Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§ 11: Generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal. Derudover skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling (reglementsdag) senest 15. august, hvor det primære punkt på dagsordenen er afstemning omkring eventuelle reglementsændringer til den efterfølgende sæson. Såfremt der ikke
er indsendt nogle ændringer, aflyses den ekstraordinære generalforsamling per email til medlemmerne, senest 8. dage før den annoncerede dato.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker via www.supercup.dk, samt på mail til medlemmer af Kørerforeningen.

Der skal til generalforsamlingen være følgende minimums dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse af regnskabet

4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.

5: Fastsættelse af kontingent

6: Indkomne forslag

7: Valg af klasserepræsentant og bestyrelsesmedlemmer samt suppleant iflg. § 6.

8: Valg af revisor.

9: Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag om vedtægtsændringer, reglementsændringer mv., skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene lægges ud på www.supercup.dk senest 8 dage før
generalforsamlingen. Forslagsstiller eller stedfortræder for denne skal være til stede på generalforsamlingen – ellers bortfalder forslaget automatisk.

Ekstraordinær generalforsamling:

Kan indkaldes når bestyrelsen eller 2/3 af de aktive medlemmer fremsætter ønske herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer i restance er ikke stemmeberigtigede. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 12: Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Det samme gælder foreningens opløsning.

Reglement

§ 13: DASU reglement for Supercup er gældende.DASU reglementerne kan findes her: www.dasu.dk. Sportsligt samt Teknisk reglement fastsættes for en 3 årig periode ad gangen og senest året inden udløbet af periodenfastsættes nyt reglement. (Nuværende udløber 31-12-2020) I den mellemliggende periode kan der ikke ændres væsentligt på reglementet. Nødvendige justeringer kan foretages. Beslutning om tekniske ændringer/reglementsændringer skal være vedtaget senest på generalforsamlingen året før ændringerne træder i kraft og er gældende for mindst 1 år. Dækvalg er ligeledes gældende for mindst 1 år. Væsentlige beslutninger kan i øvrigt kun træffes efter forudgående skriftlig indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden.

Ansvars/arbejdsområder:

§ 14: Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi, hjemmeside, aftaler med løbsarrangører i ind- og udland, forhandling og beslutning om dæk, kontakt til DASU, DIF og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har ansvaret for klassens reglement/forslag til ændringer, sportslig optræden/eksklusionssager, specielle klassearrangementer mv.

Det påhviler bestyrelsen at udsende informationer til medlemmerne med passende mellemrum. Al information skal desuden sendes til Dasu afd. banesportsudvalget.

§ 15: Den færdige løbskalender offentliggøres senest den 1 april.

§ 16: Klassen kører om et MESTERSKAB på de 3 danske baner (Padborg Park, Ring Djursland og Jyllands Ringen). Der køres minimum 6 løbsweekender i Danmark. eventuelt Derudover kan der køres et tællende løb i udlandet.

§ 17: Opløsning/opdeling af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor punktet fremgår tydeligt af indkaldelsen. Ved opløsning af foreningen overføres midlerne til Kørerforeningen GRUPPE N, såfremt de har en lignende klausul i deres vedtægter der tilgodeser Kørerforeningen SUPER CUP. Ellers overføres midlerne til DASU’s breddearbejde.

 

Opdateret efter Generalforsamlingen 2020 pr 28-11-2020.